057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Trí Chúrsa Nua Leibhéal 8 i gComhpháirtíocht le hOllscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt, Ceatharlach/ Three New Level 8 Courses in Partnership with SETU Carlow

 • English

  We are delighted to offer three Level 8 blended courses in partnership with SETU Carlow.

  These are:

  • Certificate in Building Capacity and Enhancing Leadership in Intercultural Understanding and Diversity
  • Certificate in Restorative Practices
  • Certificate in Meeting the Challenge of Challenging Behaviour

  See attached flyers for information on the individual courses.

  Duration
  12 weeks
  Dates
  Courses commence in January 2023 and will comprise of online sessions (7pm to 10pm) 
  Fees
  See flyers
  Note: These courses will run subject to sufficient student numbers.
  Who are these courses designed for?
  This programme is aimed at principals, teachers and those working in the broader field of education.
  Entry Requirements
  All applicants will be considered on a case-by-case basis. Lifelong Learning reserves the right to require applicants to attend for an interview to determine their suitability for the programme.
  How do I apply?
  To apply, contact Lifelong Learning Carlow on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call 059 917 5280.

 • Gaeilge

  Tá áthas orainn trí chúrsa Leibhéal 8 cumaiscthe a chur ar fáil i gcomhpháirtíocht le hOllscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt, Ceatharlach.

  Is iad seo:

  • Teastas i gCothú Cumais agus ag cur le Ceannaireacht i dTuiscint agus Éagsúlacht Idirchúltúrtha
  • Teastas i gCleachtais Aisiríocha
  • Teastas i dTabhairt faoin Dúshlán maidir le hIompar Dúshlánach

  Féach na bileoga eolais faoi iamh le haghaidh eolais faoi na cúrsaí aonair.

  Fad
  12 sheachtain
  Dátaí
  Cuirfear tús le cúrsaí i mí Eanáir 2023 agus cuimseofar iontu seisiúin ar líne (7pm go dtí 10pm)
  Táillí
  Féach na bileoga eolais
  Nóta: Cuirfear na cúrsaí seo ar siúl má fhreastalaíonn dóthain daltaí orthu. 
  Cé orthu atá na cúrsaí seo dírithe?
  Díríonn an clár seo ar phríomhoidí, múinteoirí agus orthu siúd atá i mbun oibre sa réimse oideachais níos leithne.
  Riachtanais Iontrála
  Déanfar gach iarratasóir a mheas cás ar chás. Forchoimeádann Lifelong Learning an ceart chun iarradh ar iarratasóirí freastal ar agallamh chun cinneadh a dhéanamh ar a n-oiriúnacht don chlár.
  Conas a dhéanaim iarratas?
  Chun iarratas a dhéanamh, déan teagmháil le Lifelong Learning, Ceatharlach ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nó glaoigh ar 059 917 5280.

Attachments:
Download this file (flyer_certificate-in-building-capacity-and-enhancing-leadership-and-intercultura)flyer_certificate-in-building-capacity-and-enhancing-leadership-and-intercultura[ ]173 kB
Download this file (flyer_certificate-in-meeting-the-challenge-of-challenging-behaviour.pdf)flyer_certificate-in-meeting-the-challenge-of-challenging-behaviour.pdf[ ]237 kB
Download this file (flyer_certificate-in-restorative-practices.pdf)flyer_certificate-in-restorative-practices.pdf[ ]390 kB

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Nuachtlitir ITOL/ LESC Newsletter

Faigh eolas ar chúrsaí FGL agus nuacht oideachais eile. Ní roinnfear d'eolas le tríú páirtithe. Receive CPD course information and other educational news. Your info is not shared with third parties.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise
Bóthar Block
Port Laoise
Co. Laoise
R32 CP26

Address

Laois Education Support
Block Road
Port Laoise
Co. Laois
R32 CP26

Teagmháil

Fón: 057-8672400
Faics: 057-8661137

Rphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

Phone: 057-8672400
Fax: 057-8661137

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise. Gach ceart ar cosaint. / Laois Education Support Centre. All rights reserved.
Deartha ag Web / Designed by On Target Web Design.