057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Ficheall 2022/2023

 • English

  Registrations for Féile Fichille Chess Tournaments in early 2023 are now OPEN - Contact Us | Ficheall.ie   

  (deadline to register is Fri Oct 21st)

  Ficheall.ie is the national network of primary teachers promoting chess in their schools for the social and cognitive benefits it has for primary school students. Ficheall.ie teachers use chess as a tool to teach through and an opportunity for their students to develop new skills and values, as well as representing their school at Ficheall tournaments.

  The Ficheall.ie website contains many excellent resources created by fellow primary school teachers such as:

  Féile Fichille Chess Tournaments

  Laois Education Centre have partnered with the Ficheall network of teachers this year to give your school the opportunity to play fun and friendly games of chess at a one-day tournament in early 2023. Such a tournament is organised geographically and is called Féile Fichille or Chess Festival. Féile Fichille tournaments are non-competitive events as no medals, prizes or trophies are presented. Instead, the day is a celebration of the students’ learning chess and social skills as well as their teachers’ leadership skills to introduce the initiative in their school. For many students it is their first opportunity to wear their school jersey and represent their school. Before school shutdown in March 2020, Féile Fichille tournaments had almost 4,000 students, across 32 tournaments, from over 200 schools take part. We are delighted that 2023 will see the return to face-to-face Ficheall tournaments. Féile Fichille tournaments are divided into two sections; Masters' Section for 5th & 6th class, and Buds' Section for 3rd & 4th class. More details about Féile Fichille Tournaments can be found here (including a checklist to ensure students are ready for the Féile Fichille tournament).

  Fees

  The fee for each 8-player team entry is €40 (€5 per player) and schools may register up to 4 teams in total, across Masters' and Buds' sections.  The deadline for both online registration and payment is October 21st 2022. Ficheall.ie is a network of voluntary primary school teachers and is a registered company limited by guarantee (a not for profit organisation). Financial statements and Ficheall policies can be viewed here.

  Féile Fichille Timeline 2022/2023

  • October: Féile Fichille Tournament Deadline - Friday 21st October 2022 - Register Here (schools are asked to list unavailable dates in the registration form)
  • November: Schools informed of tournament date and venue (registration fee can be refunded if Féile Fichille date does not suit and Ficheall informed within 2 weeks)
  • January, February, March: Féile Fichille tournaments will be scheduled in term 2 of 2022/2023. Registered schools will be allocated one Féile Fichille tournament to attend. Schools are required to be at the venue at 9.30am with the event concluded by 2pm

  Contact Us

  If you have any queries regarding the Féile Fichille Tournaments please contact Ficheall using the Contact Us https://ficheall.ie/

 • Gaeilge

  Tá clárúcháin do Chomórtais Fichille Féile Fichille i dtosach 2023 OSCAILTE anois - Déan Teagmháil Linn | Ficheall.ie   

  (is é an spriocdháta chun clárú ná Dé hAoine, an 21 Deireadh Fómhair)

  Is é Ficheall.ie líonra náisiúnta na múinteoirí bunscoile a chuireann ficheall chun cinn ina gcuid scoileanna mar gheall ar na tairbhí sóisialta agus cognaíocha atá ag an gcluiche do dhaltaí bunscoile. Baineann múinteoirí Ficheall.ie leas as ficheall mar uirlis chun múineadh agus mar dheis dá ndaltaí scileanna agus luachanna nua a fhorbairt, chomh maith le hionadaíocht a dhéanamh dá scoil ag comórtais Ficheall.

  Féadtar teacht ar neart acmhainní iontacha le comh-mhúinteoirí bunscoile ar an suíomh gréasáin Ficheall.ie cosúil le: 

  Comórtais Fichille Féile Fichille

  Tá Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise i gcomhpháirtíocht leis an líonra múinteoirí Ficheall i mbliana chun deis a thabhairt do bhur scoileanna cluichí fichille spraíúla agus cairdiúla a imirt ag comórtas aon lae i dtús 2023. Eagraítear a leithéid de chomórtas go geografach ar a dtugtar Féile Fichille. Is imeachtaí neamh-iomaíocha iad na comórtais Féile Fichille toisc nach mbronntar aon bhoinn, duaiseanna nó coirn ar na daltaí. Ina ionad sin, is lá é ina gceiliúrtar na daltaí ag foghlaim fichille agus a gcuid scileanna sóisialta, chomh maith le scileanna ceannaireachta a múinteoirí an tionscnamh a thosú ina scoileanna. Is é seo an chéad dheis do go leor daltaí a ngeansaithe scoile a chaitheamh agus ionadaíocht a dhéanamh dá scoileanna. Sular dúnadh scoileanna i mí an Mhárta 2020, bhí beagnach 4,000 dalta, thar 32 comórtas, ó níos mó ná 200 scoil ag glacadh páirte i gcomórtais Féile Fichille. Tá lúchair orainn go mbeidh comórtais Ficheall aghaidh ar aghaidh ag teacht ar ais i 2023. Roinntear comórtais Féile Fichille ina dhá ghrúpa; Grúpa Máistreachta do Rang a Cúig agus Rang a Sé, agus Grúpa Buds do Rang a Trí agus Rang a Ceathair. Féadtar teacht ar thuilleadh sonraí faoi chomórtais Féile Fichille anseo (lena n-áirítear seicliosta lena chinntiú go bhfuil daltaí réidh don chomórtas Féile Fichille). Féadtar teacht ar thuilleadh sonraí faoi chomórtais Féile Fichille anseo (lena n-áirítear seicliosta lena chinntiú go mbeidh daltaí réidh don chomórtas Féile Fichille).

  Táillí

  Is í an táille do gach foireann d’ochtar n-imreoirí ná €40 (€5 an t-imreoir) agus is féidir le scoileanna suas go dtí ceithre fhoireann a chlárú dó san iomlán, sna grúpaí Máistreachta agus Buds trí chéile. Is é an spriocdháta do chlárú agus íocaíocht ar líne araon ná 21 Deireadh Fómhair 2022. Is líonra múinteoirí bunscoile deonacha é Ficheall.ie agus is comhlacht cláraithe é atá faoi theorainn ráthaíochta (eagraíocht sheachbhrabúsach). Féadtar breathnú ar ráitis airgeadais agus polasaithe Ficheall anseo. Féadtar breathnú ar ráitis airgeadais agus polasaithe Ficheall anseo.

  Sceideal Féile Fichille 2022/2023

  • Deireadh Fómhair: Spriocdháta an Chomórtais Féile Fichille - Dé hAoine, an 21 Deireadh Fómhair 2022 - Cláraigh Anseo (iarrtar ar scoileanna liosta a dhéanamh amach de dhátaí nach mbeifear ar fáil ar an bhfoirm chlárúcháin).
  • Samhain: Cuirtear scoileanna ar an eolas faoi dháta agus ionad an chomórtais (féadtar aisíocaíocht a fháil ar tháille chlárúcháin mura n-oireann an dáta Féile Fichille agus gur cuireadh Ficheall ar an eolas laistigh de choicís)
  • Eanáir, Feabhra, Márta: Déanfar comórtais Féile Fichille a sceidealú i dtéarma 2 de 2022/2023. Dáilfear comórtas Féile Fichille amháin chun freastal air ar scoileanna cláraithe. Beidh ar scoilanna a bheith ag an ionad ag 9.30am agus an imeacht ag críochnú ag 2pm.

  Déan Teagmháil Linn

  Má tá aon cheisteanna agat maidir leis na Comórtais Féile Fichille, déan teagmháil le Ficheall le do thoil ag https://ficheall.ie/.

Attachments:
Download this file (community-of-belonging-logo-1.pdf)community-of-belonging-logo-1.pdf[ ]1366 kB

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Nuachtlitir ITOL/ LESC Newsletter

Faigh eolas ar chúrsaí FGL agus nuacht oideachais eile. Ní roinnfear d'eolas le tríú páirtithe. Receive CPD course information and other educational news. Your info is not shared with third parties.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise
Bóthar Block
Port Laoise
Co. Laoise
R32 CP26

Address

Laois Education Support
Block Road
Port Laoise
Co. Laois
R32 CP26

Teagmháil

Fón: 057-8672400
Faics: 057-8661137

Rphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

Phone: 057-8672400
Fax: 057-8661137

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise. Gach ceart ar cosaint. / Laois Education Support Centre. All rights reserved.
Deartha ag Web / Designed by On Target Web Design.