Skip to main content

057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Oidhreacht i Scoileanna – Tionscadal 'Flights of Fancy' do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna/ Heritage in Schools - Flights of Fancy Project for Primary and Post-Primary Schools

 • English

  Schools Heritage Project 2022 - Flights of Fancy for Primary and Post-Primary Schools

  Dear Principal

  We are delighted to launch a new history/heritage competition open to all the schools in our catchment area, at both primary and post-primary level.

  The Col. Fitzmaurice Commemoration Committee, in partnership with Laois Education Centre and Laois Heritage Society and with the co-operation of Offaly Historical Society and the Irish Air Corp, would like to invite schools to help us record and celebrate our aviation heritage.

  Schools are invited to submit individual or class projects on Aviation in Ireland. The competition aims to celebrate our rich history of flight and, in particular, it is inspired by the famous flight in 1928 of Col. James Fitzmaurice, an Irish aviation pioneer who was raised and educated in Portlaoise. On this flight, Col. Fitzmaurice and two Germans crossed the Atlantic Ocean in the first successful trans-Atlantic flight from East to West.

  Projects may represent the theme of aviation in any medium(s) and format(s) but pupils must be able to give a five minute presentation outlining what they have researched/learnt about their chosen area in the history of aviation.
  Categories & Prizes – Awards at both Primary & Post-Primary Levels

  Best Group Project €150

  Best individual project €50

  Highly Commended project €50

  (Max. 3 projects per school).  All participating schools will receive a framed certificate.

  Winning schools in Best Group Project & Best Individual Project will be invited to send a class group to visit Casement Aerodrome, Baldonnell. This generous invitation is courtesy of the Irish Air Corps.

  For further details and to register for the project please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 057 8672402. The closing date for all entries is Tuesday 22nd November 2022.

  Projects will be presented and judged on Wednesday 30th November at 3.30 pm in Laois Education Centre.

  Yours sincerely,

                                                 

  Teddy Fennelly                                                       Catherine Doolan                   

  President Laois Heritage Society                            Director Laois Education Centre

 • Gaeilge

  Tionscadal Oidhreachta Scoileanna 2022 – 'Flights of Fancy' do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna

  A Phríomhoide, 


  Tá áthas orainn comórtas staire/ oidhreachta a sheoladh atá oscailte do na scoileanna ar fad inár ndobharcheantar, ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

  Ba mhaith le Coiste Comórtha an Choirnéil Fitzmaurice, i gcomhpháirtíocht le hIonad Tacaíochta Oideachais Laoise agus Coiste Oidhreachta Laoise, agus le comhoibriú ó Chumann Staire Uibh Fháilí agus Aerchór na hÉireann, iarradh ar scoileanna cúnamh a thabhairt dúinn taifead a dhéanamh dár n-oidhreacht eitlíochta agus í a cheiliúradh.

  Iarrtar ar scoileanna tionscadail aonair nó ranga ar eitlíocht in Éirinn a chur isteach. Sa chomórtas, tá sé mar aidhm ár stair luachmhar eitlíochta a cheiliúradh agus, go háirithe, ba í an eitlíocht cháiliúil sa bhliain 1928 a rinne an Coirnéal James Fitzmaurice a spreag an comórtas. Ceannródaí eitlíochta Éireannach ba ea Fitzmaurice a tógadh i agus a fuair oideachas i bPort Laoise. San eitilt seo, chuaigh an Cor. Fitzmaurice agus beirt Ghearmánach trasna an Aigéin Atlantaigh sa chéad eitilt tras-Atlantach rathúil ón Oirthear go dtí an tIarthar.

  D’fhéadfaí na tionscadail a bheith mar ionadaí do théama na heitlíochta i meá(i)n agus formáid(í) ar bith ach ní mór do dhaltaí cur i láthair cúig nóiméad a dhéanamh ag tabhairt achoimre ar an méid a ndearna siad taighde orthu agus an méid a d’fhoghlaim siad faoin réimse a roghnaigh siad maidir le stair na heitlíochta.

  Catagóirí & Duaiseanna – Gradaim ag leibhéil Bhunscoile agus Iar-bhunscoile araon

  Tionscadal Grúpa is Fearr €150

  Tionscadal Aonair is Fearr €50

  Tionscadal a tugadh Ardmholadh dó €50

  (3 thionscadal an scoil ar a mhéad). Gheobhaidh gach scoil rannpháirteach teastas i bhfráma.

  Tabharfar cuireadh do na scoileanna a bhuann an Tionscadal Grúpa is Fearr agus an Tionscadal Aonair is Fearr grúpa ranga a thabhairt amach ar cuairt go dtí Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill. Is a bhuíochas d’Aerchór na hÉireann é an cuireadh flaithiúil seo.

  Déan teagmháil le do thoil le This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nó glaoigh ar 057 8672402 le haghaidh tuilleadh sonraí agus chun clárú don tionscadal freisin.

  Is é Dé Máirt 22 Samhain 2022 an dáta deiridh do na hiontrálacha ar fad.

  Cuirfear na tionscadail i láthair agus déanfar moltóireacht orthu ar an gCéadaoin 30 Samhain 2022 ag 3.30pm in Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise.

  Le gach dea-mhéin,                                              

  Teddy Fennelly                                                            Catherine Doolan

  Uachtarán Chumann Oidhreachta Laoise               Stiúrthóir ITO Laoise